GÓI DATA HOT GÓI THÁNG ECO DATA GÓI MUA THÊM TOMATO DATA GÓI ROAMING GÓI DATA ONLY (DCOM)

GÓI MUA THÊM

1500 MB tốc độ cao
15,000 đ
3 ngày
3500 MB tốc độ cao
35,000 đ
7 ngày
7500 MB tốc độ cao
75,000 đ
15 ngày
GÓI MUA THÊM LƯU LƯỢNG
Quý khách có thể mua thêm lưu lượng tốc độ cao để sử dụng sau khi gói data tháng hết lưu lượng.